• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română
28/11/2016

AREMA guanyadora de L’ampliació de la capacitat d’eliminació de nitrogen de l’EDAR de Banyoles

Realització del projecte “Execució de l’EDAR de Banyoles”

L’objectiu del projecte és l’ampliació de la capacitat de tractament de l’EDAR de Banyoles o EDAR del Terri, degut a la necessitat de reduir la concentració de nitrogen a la sortida d’aigua depurada, així com dotar el sistema d’una major capacitat per absorbir variacions de càrrega.

El nou sistema de tractament s’ha de poder adaptar als condicionants existents degut a l’espai limitat disponible per a les noves construccions i la seva integració amb l’entorn de la planta. La solució que s’executarà té en compte criteris tècnics, prioritzant el rendiment de l’eliminació de nitrogen, i econòmics, considerant a la vegada els costos d’inversió i els costos d’explotació i manteniment de les instal·lacions.

Les obres a realitzar per tal d’assolir la nova configuració de tractament, un Bardenpho de 4 etapes, amb ampliació de la zona anòxica i addició de metanol, són en essència reformar l’actual reactor biològic, convertir un dels decantadors primaris en la cambra pre-anòxica i construir un nou decantador primari.

El nou decantador primari es construirà a l’espai que ocupa l’antic tractament físic-químic, que s’enderrocarà, el qual només s’utilitza actualment com a arqueta de repartiment.

També es construirà una nova arqueta de repartiment per l’entrada als reactors biològics i una nova obra de connexió des de la sortida del pretractament fins la nova arqueta. A més, es construirà un nou by-pass a la sortida del pretractament i un altre by-pass després dels decantadors primaris.

Les obres es completaran amb la construcció del nou dipòsit de metanol, la implantació d’un sistema automatitzat per poder regular i controlar l’aportació de l’oxigen i el carboni i les obres de condicionament i d’urbanització de l’entorn de les noves instal·lacions i de les instal·lacions reformades.

El termini d’execució previst és de 11 mesos.