• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Български
 • Română

БИТОВИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Остатъчнатаводаотдомакинствата или индустрията изисква  обработкапреди да се върне към околната среда. Тази обработка се извършва в определени съоръжения, които включват различни видове процеси, избрани в зависимост от характеристиките на водата, която се третира  и крайния  и приемник.

Общата технологична схема за пречистване на отпадъчни води се състои от предварително третиране (редуциране  на твърди вещества), първична обработка (отстраняване на суспендирани твърди вещества и мазнини и / или физико-химична обработка) и вторично пречистване (отстраняване на органични вещества и / или биогенни вещества по  биологични и / или химичен път). И накрая, можетесъщо така да се извърши регенерация с третично пречистване и дезинфекция, за тези случаи, когато пречистената вода ще се използва отново. Неизбежно, при  пречистване на водата се  генерира известно количество утайки, които също трябва да бъдат третирани.

Технологиите, използвани в различни процеси за пречистване на отпадъчни води, са многобройни,  като те винаги се адаптират към нуждите и контекста на работа, необходими за всеки конкретен случай.

Критерии за проектиране:

 Енергийноефективнисистеми, използващидифузори с ултрафини мехурчета, коитодагарантиратпо-добропренасяненакислород и по-нискаконсумациянаенергия.

 • Свежданедоминимумзагубатанахидравличнонатоварване и оптимизираненаенергия.
 • Биологичноотстраняванена биогенните елементи, с аерацияконтролирана с кислород и редокс сонди.
 • Намаляване на обеманастроителнитеработи
 • Точностнапроектнитепараметри, условиянаработа, строителнистандарти и набороткачествениматериали
 • Осигуряване на необходимите резервни елементи и еднородността между различните съоръжения, за да се даде възможност за обмен и да се улесни тяхната поддръжка и експлоатация.
 • В случай на промишлени отпадъчни води с трудна биоразградимост, специфични технологии за обработка ще бъдат използвани за всеки вид индустрия.

Системи за контрол:

 • Пълен контрол на процеса с помощта на сензори и PLC, с нашисобственипрограмизаконтролнапроектирането.
 • Алармизауправлениенасистемата, автоматичноизпращане  на SMS и предварителнозаписанисъобщения.
 • Системи за контролSCADA и автоматично генериране на оперативни доклади.
 • Телеметрични системи за събиране на данни и управление и интегриране със съществуващите централизирани системи