• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Обезсоляването ефизиченпроцеснаотеделяненасолиотводенразтвор, с целполучаваненасладкавода.

Водниресурси,податливинаобезсоляванемогатдаиматдваосновниизточника: морскаводаилисолениподземниводи, намиращисе в крайбрежнитеводоноснипластове, коитосапрякоиликосвено в контакт с морето.

Основнитепроцесизаобезсоляванесъстоят в напредналипроцесинаобработка, използвайкимембрани, катообратнаосмоза ,обратнаелектродиализаи нано-филтрация, като Обратната осмоза е най-често  използванататехнология.

Процесътнаобезсоляваневключвапредварителнотретиране с целпремахваненавсичкиелементи, коитомогатдапричинятповреди и замърсяваненамембранитекакто и система